Pujiang Mengli Knitting Coの情報

本店又は主たる事務所の所在地

ZheJiangShengPuJiangXianHuangZhaiZhenZhiYongCunHuangSi37Hao

法人番号
9700150126425

法人の変更履歴情報

変更日時内容
事由発生年月日:2024年07月09日
国税庁更新年月日:2024年07月09日
処理区分:新規
〒:0
国外所在地:ZheJiangShengPuJiangXianHuangZhaiZhenZhiYongCunHuangSi37Hao

海外・その他での新規法人